fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hookz

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de website van Hookz (de “Site”), en alle diensten die u via de Site afneemt. Door de Site te gebruiken en een samenwerking aan te gaan, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt of een samenwerking aangaat.

1. Algemene Bepalingen

1.1. Door de Site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u toestemming hebt van een ouder of voogd om deze Voorwaarden te accepteren en de Site te gebruiken.

1.2. Hookz behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de Site. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Site na wijzigingen betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

2. Samenwerkingen en Betalingen

2.1. Alle samenwerkingen worden aangegaan na een persoonlijk gesprek en wederzijdse goedkeuring. Hookz behoudt zich het recht voor om samenwerkingen om welke reden dan ook te weigeren.

2.2. Zodra een samenwerking is overeengekomen, ontvangt u een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

2.3. Betalingen dienen te worden voldaan via de op de factuur vermelde betaalmethoden. Alle betalingen moeten volledig zijn voldaan voordat de afgesproken diensten worden geleverd.

3. Prijzen en Beschrijvingen

3.1. Alle prijzen voor diensten zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele extra kosten worden vooraf duidelijk gecommuniceerd.

3.2. Hookz streeft ernaar om nauwkeurige prijsinformatie te verstrekken. Echter, prijs- of typefouten kunnen voorkomen. Hookz behoudt zich het recht voor om fouten te corrigeren en samenwerkingen te annuleren die zijn aangegaan op basis van onjuiste prijsinformatie.

4. Levering van Diensten

4.1. Leveringstijden voor diensten worden in overleg vastgesteld en zijn indicatief. Hookz is niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten haar controle.

4.2. Hookz zal de diensten naar beste vermogen en professionaliteit uitvoeren.

5. Annuleringen en Wijzigingen

5.1. Annuleringen van samenwerkingen dienen schriftelijk te worden ingediend en zijn onderhevig aan annuleringskosten afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

5.2. Wijzigingen in de afgesproken diensten kunnen extra kosten met zich meebrengen en zullen in overleg worden vastgesteld.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

6.1. Alle inhoud en materialen die door Hookz worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en software, zijn eigendom van Hookz of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

6.2. U mag de door Hookz geleverde inhoud en materialen alleen gebruiken voor de afgesproken doeleinden. Het is verboden om de inhoud en materialen te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hookz.

7. Beperking van Aansprakelijkheid

7.1. Hookz is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van de diensten of uw onvermogen om de diensten te gebruiken, zelfs als Hookz op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

7.2. Hookz kan niet garanderen dat de door ons geleverde video’s of andere content specifieke resultaten zullen opleveren, zoals verhoogde verkoop, meer volgers, of andere vormen van groei, zowel financieel als digitaal. Alle prestaties en resultaten zijn afhankelijk van verschillende factoren buiten onze controle.

7.3. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Hookz jegens u voor alle schade, verliezen en oorzaken van actie de bedragen overschrijden die u aan Hookz heeft betaald voor de desbetreffende diensten.

8. Toepasselijk Recht

8.1. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Contact

Voor vragen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via support@hookz.nl.

Door gebruik te maken van de diensten van Hookz, bevestigt u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Bedankt voor uw vertrouwen in Hookz.